بررسی آنزیم های موجود در لیموترش

مطالعات بر روی مالات دهیدروژناز (l-malate:NAD oxidoreductase، EC 1.1.1.37) در بخش‌های محلول و میتوکندری از لیمو شیرین (Citrus limettioides، Tanaka) و لیمو ترش (Citrus limon، L.) انجام شد. اولی حاوی سطوح پایین اسیدهای آلی و آخرین حاوی سطوح بالایی است.

این مطالعات شامل توزیع، تعیین 4 سوبسترا (NADH، NAD+، اگزالاستات و مالات)، مهار سوبسترای اگزالاستات، و اثرات اسید 3′-آدنیلیک، AMP، ADP و ATP بر فعالیت آنزیم در دو بافر بود. مهار محصول اکسیداسیون NADH توسط NAD + نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

مطالعات نشان داد که تفاوت هایی در فعالیت آنزیمی بین میوه های لیمو ترش ریز و شیرین وجود دارد. آشکارترین آن این بود که میتوکندری دست نخورده از لیمو ترش صادراتی دارای ارزش بسیار بالاتر (تقریباً 5 برابر) برای NADH نسبت به میتوکندری از لیمو ترش شیرازی است. حل شدن و خالص سازی جزئی آنزیم میتوکندری از هر دو لیمو منجر به ناپدید شدن آن تفاوت معنی دار شد.

در هر دو لیمو، آنزیم میتوکندری بین 23 تا 36 درصد از کل فعالیت آنزیمی را بسته به غلظت اگزالاستات مورد استفاده در سنجش به خود اختصاص داد. مهار اگزالاستات اکسیداسیون NADH توسط مالات دهیدروژناز در هر دو بخش محلول و میتوکندری رخ داد و مشخص شد که از نوع غیر رقابتی است.

بافر فسفات بیشتر اما نه همه مهار اگزالاستات را کاهش داد. مقدار اگزالاستات در بافر فسفات بسیار بیشتر از بافر Tris-HCl بود. برای NADH تحت تاثیر نوع بافر قرار نگرفت حتی اگر بافر فسفات حداکثر سرعت ظاهری واکنش را افزایش داد.

از 3 نوکلئوتید آدنوزین، AMP بیشترین اثر بازدارندگی را بر اکسیداسیون NADH توسط آنزیم میتوکندری حل شده نشان داد. نصفه 5′-آدنوزین فسفات برای مهار لازم بود. لیمو ترش سه فصل اگرچه ماهیت مهار AMP رقابتی به نظر می رسید، سطوح بالای NADH نتوانست بر آن غلبه کند. NAD+ (به طور همزمان با NADH اضافه شده) به طور رقابتی اکسیداسیون NADH را مهار کرد. با این حال، اگر آنزیم با NAD + + اگزالاستات با NADH اضافه شده قبل از انکوبه شد، مهار ماهیت غیر رقابتی بود.

روش تقطیر با آب برای جداسازی و شناسایی اسانس‌ها از نمونه‌های لیمو در دسترس و تعیین قدرت ضد میکروبی آن‌ها در برابر سویه‌های باکتریایی گرم مثبت و منفی منتخب با استفاده از روش انتشار دیسک استفاده شد.

 • منابع:
  1. Some characteristics of the mitochondrial and soluble forms of malate dehydrogenase in lemon fruits
 • تبلیغات: 
  1. برای رفع معده درد از گشنیز استفاده کنید!
  2. تنها با چند کلیک ساده مرز میلیارد شدن را گذر نمایید!
  3. پالتی که با آن می توان ماهی صید کرد!
  4. توپ فوتبال رباتیکی که فوتبالیستها را به دردسر انداخت!!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.