پسته بسته بندی مزمز میانگین سنی آلزایمر را به ده سال کاهش می دهد

ایران با نرخ 24.43 درصد (686 میلیون دلار) در رتبه دوم قرار دارد. ترکیه با 2.37 درصد (سازمان غذا و کشاورزی 2019) در رتبه هفتم (66 میلیون دلار) قرار گرفت.

طبق داده های سال 2016، چین با واردات 25.20 درصد پسته بسته بندی مزمز در رتبه اول قرار دارد که در سطح جهانی به 2.863 میلیارد دلار می رسد.

آلمان با 12.82 درصد (367.1 میلیون دلار)، ویتنام با 12.08 درصد (345.8 میلیون دلار) و ایتالیا با 4.67 درصد (133.8 میلیون دلار) به ترتیب پس از چین قرار دارند. ترکیه با ارزش 496000 دلار در کشورهای واردکننده 0.02 درصد سهم دارد (سازمان خواربار و کشاورزی 2019).

بر اساس داده های موسسه آمار ترکیه در سال 2017، غازیانتپ دارای 136347 هکتار مساحت پسته با سهم 41.47 درصدی است.

شانلی اورفا پس از غازیانتپ با 25809 اینچ (7.85 درصد) و آدیامان 18807 هکتار (5.72 درصد) و سیرت پس از آن قرار دارند. 93.18 درصد از کل تولید در غازیانتپ، شانلی اورفا، آدیامان و سیرت تولید می شود.

در مجموع، شانلی اورفا با نرخ 36.55 درصد با 28507 تن در رتبه اول و غازیانتپ 14762 تن با نرخ 18.92 درصد تولید می کنند (موسسه آمار ترکیه 2019).

در این تحقیق، هم تحلیل های اقتصادی با در نظر گرفتن ارقام تولیدکننده- مصرف کننده انجام شده و هم وضعیت بازاریابی مورد تحلیل قرار گرفته است.

علاوه بر این، عواملی که بر عرضه و تقاضای پسته تأثیر دارند، با تخمین مدل‌های توابع عرضه و تقاضای پسته تعیین می‌شوند.